De jaarrekeningcontrole nader bekeken

In de P&C cyclus is de begroting vanzelfsprekend een belangrijk document. Dit is het moment dat raad haar beleid en de daarvoor beschikbare financiële middelen voor komend jaar vaststelt. Passend binnen een goed functionerend publiek orgaan is het noodzakelijk om verantwoording af te leggen over de besteding van deze publieke middelen. De jaarstukken zijn daarvoor het instrument. Feitelijk geeft de jaarrekening u als gemeente de mogelijkheid om uw burgers te vertellen wat u het afgelopen jaar allemaal heeft bereikt en welke kosten hiermee gepaard zijn gegaan. Een mooi moment om te laten zien dat u als gemeente echt voor uw burgers staat

Jaarrekening is spiegel begroting

Desondanks zien we, met de ontwikkelingen van de laatste jaren, dat de jaarrekening als een steeds groter obstakel wordt gezien binnen de planning & control cyclus van de lokale overheid. Een belangrijke reden hiervoor is de toenemende en wederzijdse frustratie over het controleproces. En omdat de accountants steeds strenger (moeten) controleren, stijgen de jaarlijkse eisen (en daarmee ook de rekening) die aan uw organisatie worden gesteld:

  • De samenwerking met uw verbijzonderde controlefunctie is elk jaar opnieuw onderwerp van discussie;
  • De kwaliteit van de op te leveren specificaties moet beter;
  • De doorlooptijd van het proces wordt steeds langer waardoor de belasting voor de organisatie ook groter wordt. 

Doordat de accountant steeds meer bezig is met de controle ziet u hem/haar steeds minder. Een schrale troost misschien, maar onze ervaring als openbaar accountant is dat deze frustratie wederzijds is. Ook voor accountants zit de lol van het vak niet in de discussies over het proces en over meerwerk, maar in het samen met u aan tafel zitten en een bijdrage leveren aan (lokale) maatschappelijke uitdagingen.

De oprichters van Exilo hebben ruime ervaring opgedaan als controlerend accountant van lokale overheden bij twee Big4 accountantsorganisaties. Wij weten daardoor als geen ander welke eisen er gesteld worden aan de huidige balansdossiers. Hierdoor zijn wij uitstekend in staat om in het gesprek met de accountant als ambassadeur van de organisatie op te treden, maar ook om te waarborgen dat u als organisatie optimaal bent voorbereid op het controleproces. Het resultaat: het meerwerk van uw accountant gaat naar beneden en u kunt met uw accountant over de inhoud overleggen in plaats van over het proces. 

Om de jaarrekeningcontrole van komend jaar soepeler te laten verlopen geven wij u graag enkele tips!

Tips jaarrekeningcontrole gemeente

Wat kan Exilo voor u betekenen?

Door onze ruime ervaring als controlerend accountant zijn wij in staat om u te ondersteunen bij de jaarrekeningcontrole en hebben wij een duidelijke visie over hoe een jaarrekening en het bijbehorend controleproces kan en moet lopen, deze lichten wij uiteraard graag aan u toe. Verder een aantal voorbeelden waarbij wij u kunnen helpen:

  • Fungeren als aanspreekpunt voor de accountant bij de jaarrekeningcontrole;
  • Ondersteuning bij de opbouw van het balansdossier;
  • Een pre-balanscontrole uitvoeren om samen met de organisatie vast te stellen op welke onderdelen de huidige dossiers nog niet voldoen;
  • Een controle op het voldoen aan wet- en regelgeving van de jaarrekening;
  • Verzorgen van training over de recente ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe controle-eisen of aanpassingen in het BBV) voor uw medewerkers. 

Tot slot wijzen wij u ook nog graag op de mogelijkheden van Impuls. Hierin zijn diverse templates en werkprogramma’s opgenomen ter ondersteuning van de opbouw van het balansdossier en de verbetering van de kwaliteit van de jaarrekening.