Benchmarking & analyses

Het toepassen van benchmarking en/of analyses kan waardevolle inzichten geven in uw organisatie. Binnen Exilo hebben we ruime ervaring met het toepassen van beide. Denk bijvoorbeeld aan het benchmarken om te bepalen hoe uw organisatie presteert ten opzichte van vergelijkebare organisaties of de analyse van uw reserves om inzicht te krijgen in de beheersing van het eigen vermogen.

Benchmarking: hoe presteert uw organisatie in vergelijking tot anderen

Bent u ook benieuwd hoe uw organisatie (financieel) presteert ten opzichte van soortgelijke organisaties? Een benchmark kan dit inzicht bieden. Exilo verricht financiële (begrotings)benchmarks waarin uw organisatie vergeleken wordt met andere vergelijkbare organisatie (op basis van omvang, samenstelling of andere kenmerken). Voorbeelden van benchmarks waar wij ervaring mee hebben:

  • Begrotingsscan
  • Financiële positie
  • Sociaal domein 
  • Omvang financiële functie in de 1e, 2e en 3e lijn

Na het uitvoeren van de benchmark duiden we de resultaten met u: soms is het helemaal niet onlogisch dat er afwijkingen zijn, maar meer dan eens is het zo dat het een opening biedt voor het (interne) gesprek over ambities en wensen.

Tot slot begeleiden we u vanuit een klankbordfunctie naar concrete acties en beoogde resultaten. Afgestemd op uw organisatie en samen geformuleerd. Op die manier leidt de benchmark tot breed gedragen inzichten, acties en beoogde resultaten. 

Onze reservescan: hoe beheerst u uw vermogen?

Met onze reservescan krijgt u inzicht in uw eigen vermogen vanuit 3 perspectieven:

  • Kaders: heeft u kaders voor de algemene reserve en bestemmingsreserves (egalisatiereserves, reserves ter dekking van kapitaallasten en overige bestemmingsreserves), bevatten deze kaders alle (financieel bezien) relevante kaders en zijn de kaders actueel?
  • Financieel: Hoe ontwikkelt uw reservepositie zich en is al dan niet sprake van vrije ruimte in reserves welke ingezet kan worden voor nieuw beleid? 
  • Beheersing: Worden alles reserves periodiek getoetst aan de geldende kaderstelling? 

Op die manier krijgt u op totaalnivau en per reserve informatie die uw besluitsvormingsproces ondersteunt. 

Hieronder vindt u een voorbeeld rapportage op totaalniveau. Deze geeft een totaaloverzicht van de uitkomsten. In de volledige rapportage wordt op elk onderdeel verder ingezoomd. 

Meer informatie?