Het nieuws van Exilo, hier nemen we u graag mee in onze visie!

Slechts 13% van de gemeenten noemt PAS en PFAS risico’s in de begroting 2020

Nu de Raad van State een streep heeft gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de PFAS norm (mogelijk tijdelijk) is verscherpt liggen veel bouwprojecten en aanvragen stil. En alhoewel vandaag de spoedwet stikstof door de Tweede Kamer is aangenomen blijft één ding duidelijk: de mogelijke impact is groot. Aanleiding voor Exilo om 114 gemeentebegrotingen te onderzoeken op de wijze waarop gemeenteraden worden geïnformeerd. Wij hebben van deze 114 gemeenten, verdeeld over een drietal grootteklasse en over alle provincies, de begrotingen doorgenomen op informatie ten aanzien van PAS/PFAS.

Samengevat constateren we:

  • Bij 56% van de gemeenten is niets toegelicht
  • Slechts 13% van de gemeenten licht zowel PAS als PFAS toe
  • We zien grote regionale verschillen
  • De toelichting is in 86% van de gevallen alleen kwalitatief van aard

De resultaten ziet u in grafiek 1.

Grafiek 1. Toelichting per grootteklasse

Bij 56% van de gemeenten is niets toegelicht

Opvallend is dat bij 56% van de gemeenten geen enkele toelichting is opgenomen over de bestaande problematiek, waarbij van de gemeente tot 50.000 inwoners bij zelfs 63% geen toelichting is opgenomen. Wie denkt dat dit te verklaren valt doordat niet alle gemeenten lopende grondexploitatieprojecten heeft komt bedrogen uit. In alle 114 onderzochte gemeenten is sprake van één of meerdere lopende projecten. Bij de grotere gemeenten, tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, zien we een kleine verbetering en blijkt bij 41% geen toelichting te zijn opgenomen. De 100.000+ gemeenten doen het iets beter, bij 36% ontbreekt een toelichting.

Grote regionale verschillen

Als we kijken naar de geografische verdeling van de gemeenten die iets toelichten zien we grote verschillen (zie grafiek 2).

Grafiek 2. Percentage gemeenten per provincie dat PAS en/of PFAS problematiek toelicht in de begroting 2020

Opvallend is dat in sommige provincies geen enkele van de onderzochte gemeenten zowel PAS als PFAS toegelicht heeft.

Toelichting in 86% van de gevallen alleen kwalitatief van aard

Bij de gemeenten waar wel een toelichting is opgenomen blijkt deze veelal (bij 43 van de 50 gemeenten) van kwalitatieve aard te zijn. Het kwantificeren van de risico’s blijkt op dit moment nog erg moeilijk en slechts door zeven gemeenten is een bedrag ingeschat.  Dit zal deels te maken hebben met de onzekerheid die er op dit moment nog bestaat. Overigens zien we bij de toelichtingen een grote diversiteit in de kwaliteit van de verstrekte informatie, de varianten liggen tussen het noemen dat PAS en PFAS speelt tot aan een pagina met een analyse van de mogelijke impact.

Hoe nu verder?

College en organisatie: Informeer uw raad als u dat nog niet gedaan heeft!

De belangrijkste stap is wat ons betreft de proactieve informatievoorziening aan de raden. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, start dan nu! Een kleine nuance is hierbij overigens op zijn plaats, het zou kunnen dat bij enkele gemeenten de raden reeds afzonderlijk zijn geïnformeerd. Echter, ook dan blijft het opvallend dat in de begroting (in de meeste gevallen) niet gesproken is over de PAS en PFAS problematiek.

Raden: Laat u tijdig informeren over de PAS/PFAS risico’s en de actuele stand van zaken met betrekking tot oplossingen

Laat u tijdig en periodiek informeren over de PAS/PFAS risico’s en mogelijke oplossingen. Mogelijk moeten er lastige keuze gemaakt worden, bijvoorbeeld het prioriteren van bouwprojecten. Om deze keuzes goed te maken is tijdige informatie van belang.

PAS/PFAS raakt uw jaarrekening!

De risico’s met betrekking tot PAS/PFAS raken ook uw jaarrekening. Zo zal bepaalt moeten worden of het mogelijk is de impact op de lopende projecten en het benodigde weerstandsvermogen te bepalen. Daarnaast zullen gemeenten met hun accountant in overleg moeten over het effect op de waardering van de grondexploitaties. Zorg dus dat u als gemeente hier tijdig op acteert, en alle betrokken partijen in een vroeg stadium meeneemt in uw overwegingen om het risico wel of niet te kwantificeren (en op basis van welke gronden).

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Exilo via info@exilo.nl

Reacties